• Image
  • Image

KARMABHUMI HOSTAL

GUJAR KI THA.., JAIPUR

  • Contact Info
    • M: 8619971038
    • Address: 39. jai bharti nagar, gujar ki thadi, jaipur

     PACKAGE

          PRICE

  1 SEATER

6500      ( A.C)

  2 SEATER

6000      ( A.C )

  3 SEATER

6000      ( A.C )

  2 SEATER

 5500  ( Non A.C )

  3 SEATER

5500  ( Non A.C )